Khuyến nghị

Nếu bạn mua loại sữa này, đừng uống nó


Sữa đã bị rút khỏi thị trường, không rõ lý do thu hồi. Spar lấy lại sữa và hoàn trả giá.

Nếu bạn mua loại sữa này, đừng uống nóTheo yêu cầu, thương hiệu Tolle, được sản xuất bởi Tolnate Sữa, đã nghỉ hưu vào ngày 12 tháng 3 năm 2019 với 1,5% (UHT) lít sữa từ Sparok. (Nhận dạng điện thoại: L062146.) Spar lấy lại sữa và hoàn trả lại thanh. Những gì lý do cho cuộc gọi lại đã không được truyền đạt.